Khóa học & Học phí

*Lưu ý:                                                                                                                              *  Please be noted: 

             + Thẻ 10 buổi hạn sử dụng: trong 60 ngày                                                                              + 10 class-pack: 60 days limited

             + Thẻ 20 buổi hạn sử dụng trong 105 ngày                                                                             + 20 class-pack:  105 days limited                                                         + Thẻ 30 buổi hạn sử dụng trong 150 ngày                                                                             + 30 class-pack: 150 days limited       

             + Thẻ Kids Yoga hạn sử dụng: trong 3 tháng                                                                           + Kids yoga 10- class-pack: 3 months limited    

                                                                                                                                                                     

 

Thành Viên Mới*

New Students*

500,000 ₫*

1-Week Trial

Lớp Yoga

Drop in Classes

200,000 ₫

Mat Class

250,000 ₫

Aerial Class

THẺ BUỔI

Class Pack

2,200,000 ₫

10 Class Pack

4,400,000 ₫

20-Class Pack

6,600,000 ₫

30-Class Pack

LỚP YOGA TRẺ EM

Kids Yoga

250,000 ₫

Single Class

1,800,000 ₫

10-Class Pack

Thẻ hội viên

Omfactory Memberships

1,500,000 ₫

Monthly Unlimited

3,875,000 ₫

3 Monthly Unlimited

7,200,000 ₫

6-Month Unlimited

THẺ HỘI VIÊN

Omfactory Memberships

12,986,000 ₫

12- Month Unlimited