Advanced Yoga Posture

Lớp chuyên đề, hướng dẫn cho học viên luyện tập các tư thế nâng cao một cách an toàn. Phù hợp với người đã có kinh nghiệm luyện tập Yoga và muốn thử thách chính bản thân mình

Advanced yoga posture is workshops with guidance for learners to practice advanced postures safely. Consistent practice with the experienced yogis will make you want to challenge yourself and deepen your practice.