Asana Pranayama

Asana có nghĩa là ‘tư thế’. Pranayama (Prana + Ayama) nghĩa là ‘sự mở rộng’ của những ‘năng lượng thiết yếu’. Lớp học Asana Pranayama là sự kết hợp giữa các tư thế của cơ thể với bài tập thở. Học viên có thể học được các động tác chính xác và cách hít thở đúng. Lớp học này phù hợp với người tập ở mọi mức độ.

Asana means "posture". Pranayama (Prana + Ayama) means "extension'" of the 'vital energy'. Asana Pranayama classes are a combination of body postures and breathing exercises. It’s good for bringing energy into the whole body. Students can learn precise movements and proper breathing. This class is suitable for all levels.