Ashtanga Yoga

Tập trung vào một trình tự cụ thể của tư thế (asana), được liên kết thông qua các chuyển động (vinyasa) và hơi thở (Pranayama). Ashtanga là một dòng tập luyện, kết hợp sức mạnh, tính linh hoạt và sức chịu đựng đối với một bài tập hoàn chỉnh.

This course focuses on a specific sequence of postures (asanas), which are linked through the movements (Vinyasa) and breathing (pranayama). Ashtanga is a line of workout that combines strength, flexibility, and stamina to complete a flow.