Hatha Yoga

Là một chuỗi các tư thế, nhịp thở và các kỹ thuật nhẹ nhàng, giúp cân bằng thể chất và tinh thần. Sáu bài tập giúp thanh lọc cơ thể được gọi là ‘shat-karma’ cũng là một phần của Hatha Yoga. Lớp học này giúp cân bằng tinh thần và tâm trí, phù hợp cho người tập ở mọi mức độ.

Hatha yoga classes involves a series of postures, breathing techniques, and morale, helping to balance the physical and spiritual. There are six exercises that help purify the body called 'shat-karma'. This class helps to balance the mind and spirit and is suitable for students of all levels.